Mestská polícia Levice

logo levice

Pes nie je len zábava, ale aj zodpovednosť

psíkyTak, ako má človek právo vlastniť domáceho miláčika, musí plniť aj určité povinnosti, ktoré sa s týmto vlastníctvom spájajú. Nechceme však vopred považovať všetkých chovateľov psov za neporiadnych, ale nie všetci poznajú svoje povinnosti. Znečisťovanie verejných priestranstiev exkrementmi psov je problém, ktorý trápi mnohých poriadkumilovných občanov. Ďalším problémom, ktorý už Mestská polícia úspešne rieši, je odchyt voľne a bez dozoru sa pohybujúcich psov. Avšak existuje omnoho viac podobných problémov a práve preto Vám formou tohto príspevku priblížim predpisy a povinnosti vyplývajúce pre držiteľov psov.

   Zákon NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov ustanovuje pravidlá a povinnosti pre držiteľov psov.

Povinnosť zaevidovať psa

   V zmysle tohto právneho predpisu každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný psa prihlásiť do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. V meste Levice je takýmto miestom Mestský úrad Levice, ktoré vedie evidenciu psov. Do evidencie sa zapisuje: evidenčné číslo psa, tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa (ak ho pes má ), údaje o držiteľovi psa (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu), umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území mesta zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa, tiež skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi, úhyn psa a strata psa.
   Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú v evidencii, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť Mestu Levice (Mestský úrad), kde je alebo má byť pes evidovaný.

 Evidenčná známka psa

   Mesto Levice (Mestský úrad) vydá držiteľovi psa, zapísaného do evidencie, evidenčnú známku. Na známke je uvedené evidenčné číslo psa, názov mesta Levice, kde je pes evidovaný, a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi.  

   Evidenčná známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť na mestský úrad do 14 dní od toho času, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil. Mestský úrad za úhradu vydá držiteľovi psa náhradnú známku.

Vodenie psa mimo chovného priestoru

    Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
   Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok. 
   Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol; ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
   Podrobnosti o vodení psa ustanoví sú ustanovené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Levice č. 62. / ďalej VZN č. 62 /

pesVymedzenie miest so  zákazom voľného  pohybu psov a vstupu so psom (VZN č. 62)

1. Psa  nemožno  nechať  voľne  sa  pohybovať  na   verejných  priestranstvách, ktoré sú viditeľne za tým účelom označené.
2. Vstup so psom sa  zakazuje do  priestorov predškolských  a   školských zariadení, športovísk,  detských  pieskovísk  a   detských zariadení, cintorínov a do objektov, ktoré sú za   tým účelom viditeľne označené.

   Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev (VZN č. 62)

 1. Povinnosti  pri   znečistení   verejných   priestranstiev   upravuje § 6 zákona č. 282/2002 Z. z. o držaní psov.

2. Chovateľ /držiteľ/ je  povinný  vodiť  psa  tak,  aby  sa   zamedzilo znečisťovaniu  budov, dopravných  prostriedkov,   verejných priestranstiev, poškodzovaniu verejnej zelene a  pod.
 
     Chcel by som týmto článkom apelovať na všetkých psíčkarov, aby sa skúsili správať zodpovedne. Či už sú to exkrementy, vodenie psíkov na vôdzke či správny výcvik psa.

 

 Gabriel Kovančík, Mestská polícia Levice

Podobné články

Šikanovanie novodobý problém.

Mestská polícia Levice v rámci boja proti kriminalite sa aj tento školský rok venuje preventívnym opatreniam a riešeniu problémov ohľadom  šikanovania a kyberšikanovania na základných a stredných školách. Cieľom

Čítať viac »

Detská policajná akadémia.

Mestská polícia Levice aj tento školský rok 2023/24 sa zúčastňuje projektu ,,Detská policajná akadémia,, , ktorého gestorom je Odbor komunikácie a prevencie Prezídia   Policajného zboru, so

Čítať viac »

Sviatok všetkých svätých

V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých Mestská polícia v Leviciach upozorňuje návštevníkov cintorínov hlavne, vodičov motorových vozidiel, aby vo zvýšenej miere dávali pozor na ostatných

Čítať viac »