Mestská polícia Levice

logo levice

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: príslušník Mestskej polície v Leviciach

                                                                                                           MESTO  LEVICE

                                                                                                      Primátor Mesta Levice

 

v súlade s ustanoveniami § 3 zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, § 2 Pracovného poriadku zamestnancov mesta Levice a § 5 zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, v znení neskorších predpisov,

 

                                                                                                              v y p i s u j e

                                         

                                                                                                    VÝBEROVÉ  KONANIE

 

na obsadenie pracovného miesta: príslušník Mestskej polície v Leviciach

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nevyhnutné požiadavky v súvislosti s pracovnou pozíciou

Vek – nad 21 rokov

Bezúhonnosť

Zdravotná spôsobilosť

Duševná spôsobilosť

Vodičské oprávnenie skup. „B“ a min. 2 roky praxe

Kvalifikačné predpoklady

Stredoškolské vzdelanie s maturitou

Zoznam požadovaných písomností a dokladov

Prihláška do výberového konania

( s uvedením kontaktných údajov na komunikáciu s uchádzačom a to telefónne

číslo a emailová adresa )

Profesijný životopis uchádzača

Osvedčená kópia maturitného vysvedčenia alebo vysokoškolského diplomu

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Fotokópia vodičského preukazu skup.“B“

Termín doručenia prihlášok a dokladov:   05.05.2023 do 13,00 hod.

V zalepenej obálke označenej „Výberové konanie MsP – NEOTVÁRAŤ ! “  poštou na adresu: Mestský úrad, útvar primátora, Nám. hrdinov, č. 1, 934 01 Levice, alebo osobne do Kancelárie prvého kontaktu MsÚ Levice.

Za doručenú sa považuje prihláška, ktorá bola doručená v stanovenom termíne na MsÚ (nie podacia pečiatka pošty).

Forma a priebeh výberového konania

S pozvanými uchádzačmi, ktorí si v stanovenom termíne podali prihlášku s požadovanými dokladmi bude uskutočnený pohovor, v priebehu ktorého im budú podané všetky informácie o celom priebehu výberového konania, o disciplínach a podmienkach previerok telesnej, zdravotnej a duševnej spôsobilosti, ako aj ďalšie informácie o povinnosti získania odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície a držby zbrojného preukazu.

Ďalšie informácie

Poskytnuté osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonanie úkonov pred uzatvorením zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Neuskutoční sa prenos osobných údajov do tretích krajín. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalšie 3 mesiace  po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú využívané na pracovnoprávne účely. Viac informácií ohľadom ochrany osobných údajov nájdete na www.levice.sk

 

Bližšie informácie získate v prac. dňoch v čase od 08,00 hod. do 15,00 hod. u zástupcu náčelníka MsP Zdenka Laurošku na tel. č.: 036/6312 022, ďalej na internetovej stránke Mestskej polície Levice: www.msplevice.sk a na mailovej adrese: zast.nacelnika@msplevice.sk

 

V Leviciach, dňa: 17.04.2023     

                                                                                                                                                   RNDr. Ján Krtík

                                                                                                                                                   primátor mesta  

 

 

Zásady pre výberové konanie MsP Levice 2023

Podobné články

Šikanovanie novodobý problém.

Mestská polícia Levice v rámci boja proti kriminalite sa aj tento školský rok venuje preventívnym opatreniam a riešeniu problémov ohľadom  šikanovania a kyberšikanovania na základných a stredných školách. Cieľom

Čítať viac »

Detská policajná akadémia.

Mestská polícia Levice aj tento školský rok 2023/24 sa zúčastňuje projektu ,,Detská policajná akadémia,, , ktorého gestorom je Odbor komunikácie a prevencie Prezídia   Policajného zboru, so

Čítať viac »

Sviatok všetkých svätých

V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých Mestská polícia v Leviciach upozorňuje návštevníkov cintorínov hlavne, vodičov motorových vozidiel, aby vo zvýšenej miere dávali pozor na ostatných

Čítať viac »