Mestská polícia Levice

logo levice

Objektívna zodpovednosť

Dňa 01.05.2021 nadobudol účinnosť zákon č. 146/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších  predpisov.

 

Účinnosťou tohto zákona získava Mestská polícia oprávnenie – možnosť pokutovať držiteľa vozidla za porušenie jeho povinnosti formou objektívnej zodpovednosti, na čo stačí dôkaz, ktorý je zaznamenaný technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva obec alebo obecná polícia .

Sankcia formou objektívnej zodpovednosti – správny delikt držiteľa vozidla bude následne doručená poštou na jeho adresu.

Ustanovením §139a, Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke

(7) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa §6a písm. e), orgán Policajného zboru alebo Mestská polícia uloží pokutu

 1. a) 198eur, ak bola porušená povinnosť podľa §25 ods. 1 písm. g) alebo bol porušený zákaz zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím,
 2. b) 78eur, ak bola porušená iná povinnosť podľa §6a písm. e), ako je uvedené v písmene a).

 

Ustanovením §6a, Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke  – Povinnosti držiteľa vozidla :

Držiteľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky podľa tohto zákona, ktoré ustanovujú

 1. e) zákaz zastavenia a státia podľa §25 alebo zákaz zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.

 

Ustanovením §25, Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

(1) Vodič nesmie zastaviť a stáť

 1. a) v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti,
 2. b) pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním,
 3. c) na priechode pre chodcov, na mieste na prechádzanie alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi,
 4. d) na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru „T“ na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty,
 5. e) na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu,
 6. f) na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb a priľahlom nástupišti v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa 5 m za označníkom zastávky, a tam, kde taká dopravná značka nie je, vo vzdialenosti kratšej ako 30 m pred označníkom zastávky a 5 m za ním; ak je priestor zastávky vyznačený príslušnou vodorovnou dopravnou značkou, platí tento zákaz len pre vyznačený priestor a priľahlé nástupište,
 7. g) na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi,
 8. h) na mieste, kde by vozidlo zakrývalo zvislú dopravnú značku, vodorovnú dopravnú značku vyznačujúcu spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku alebo vyjadrujúcu doplňujúci údaj nápisom alebo svetelné signály,
 9. i) na vnútornom jazdnom pruhu,
 10. j) na vyhradenom jazdnom pruhu okrem vozidla, pre ktoré je vyhradený jazdný pruh určený, a ak nejde o vnútorný jazdný pruh,
 11. k) na cestičke pre cyklistov a na ochrannom pruhu pre cyklistov,
 12. l) vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m,
 13. m) na moste,
 14. n) pred vjazdom na cestu alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené,
 15. o) na platenom parkovisku, ak vozidlo nemá zaplatený poplatok za parkovanie,
 16. p) na električkovom koľajovom páse,
 17. q) na chodníku okrem prípadu podľa §52 ods. 2,
 18. r) na kruhovom objazde,
 19. s) na cestnej zeleni a verejnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou,
 20. t) na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh široký najmenej 3,5 m,
 21. u) na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest.

(2) Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách s výnimkou účelových komunikácií je mimo obce zakázané zastavenie a státie na inom mieste než na mieste označenom ako parkovisko s výnimkou núdzového státia.

Najnovšie články

Šikanovanie novodobý problém.

Mestská polícia Levice v rámci boja proti kriminalite sa aj tento školský rok venuje preventívnym opatreniam a riešeniu problémov ohľadom  šikanovania a kyberšikanovania na základných a stredných školách. Cieľom

Čítať viac »

Detská policajná akadémia.

Mestská polícia Levice aj tento školský rok 2023/24 sa zúčastňuje projektu ,,Detská policajná akadémia,, , ktorého gestorom je Odbor komunikácie a prevencie Prezídia   Policajného zboru, so

Čítať viac »

Sviatok všetkých svätých

V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých Mestská polícia v Leviciach upozorňuje návštevníkov cintorínov hlavne, vodičov motorových vozidiel, aby vo zvýšenej miere dávali pozor na ostatných

Čítať viac »