Mestská polícia Levice

logo levice

Čo je prevencia

Čo je prevencia?

Prevencia  prestavuje systém opatrení zameraných na znižovanie, prípadne vylúčenie rizika výskytu určitých životných situácií, stavov, procesov, javov negatívne pôsobiacich na človeka alebo skupiny ľudí, pod vplyvom existujúcich životných, sociálno-ekonomických, pracovných podmienok a spôsobu života.    Vo vzťahu k sociálno – patologickým javom vymedzujeme prevenciu ako zámerné, komplexné, koordinované a kontinuálne  uplatňovanie   psychologických, psychoterapeutických, resocializačných        a výchovných metód.

 • Primárna / Univerzálna prevencia : Je zameraná na celú populáciu všeobecne ako aj na špecifické podskupiny, napr. adolescenti. Môžeme ju charakterizovať ako prvotné predchádzanie ohrozujúcim javom, preventívne pôsobenie na objekty, ktoré ešte neprišli do kontaktu s sociálnou patológiou. Predpokladá vytváranie, získavanie a upevňovanie príslušných vedomostí, zručností, návykov smerujúcich k podpore zdravia a k pestovaniu zdravého štýlu života . Ide o všetky aktivity smerujúce           k tomu, aby problém vôbec nevznikol.

 • Sekundárna / Selektívna : Zameraná na populáciu v podmienkach zvýšeného rizika, na rizikové skupiny alebo rizikové javy. Predstavuje konkrétnejšiu formu prevencie, ktorá nie je zameraná na celú populáciu, ale smeruje na ohrozené skupiny obyvateľstva (ohrozenie spôsobené prostredím, narušenými vzťahmi v rodine, spôsobom života rodiny, ktorého súčasťou sú napr. drogy, neúspechmi        v plnení cieľov a v uspokojovaní ambícií, pracovným preťažením spojeným s trvalým stresom, dlhodobou nezamestnanosťou, osobnostnými predpokladmi a ďalšie). Úlohou sekundárnej prevencie je zabrániť rizikovej kariére ohrozeného, keď už v počiatočnom štádiu treba signalizovať poruchy sociálneho a psychického vývinu jedinca a poskytnúť potrebnú pomoc.

 Tri hlavné ciele primárnej prevencie:

1. Podať základné objektívne informácie.

2. Oboznámiť sa so stratégiami a taktikami, ako žiť v spoločnosti ohrozenej sociálnou patológiou a pritom sa jej vyhnúť, a nacvičiť si ich. Ide o nácvik správania s vplyvom na životný štýl.

3. Ponúknuť čo najviac spôsobov, ako dosiahnuť životné uspokojenie a zvládať náročné životné situácie.

 Špecifická primárna prevencia sú programy zamerané špecificky na konkrétnu formu sociálnopatologického správania. Napr. v prípade drog sa teda snaží nájsť spôsob, ako predísť užívaniu drog.

Nešpecifická primárna prevencia zahŕňa všetky aktivity podporujúce zdravý životný štýl. Ide o aktivity blízke danej vekovej skupine, ktoré by sa konali aj vtedy, keby problém neexistoval. Sú to činnosti, ktoré všeobecne pomáhajú znižovať riziko vzniku a rozvoja sociálno-patologických javov. Patria sem aj záujmové krúžky, športové aktivity a pod.

 Aké sú zásady efektívnej primárnej prevencie v škole (preventívnych programov)?

1. Prevencia je primeraná veku

Čím nižší je vek dieťaťa, tým je prevencia menej špecifická a väčšmi sa orientuje na všeobecnú ochranu zdravia. Niektoré programy účinné v mladšom školskom veku môžu byť kontraproduktívne pre staršie deti a naopak. Vždy je vhodná vlastná aktivita detí, otvorená diskusia.

2. Prevencia je interaktívna a je zameraná na menšiu skupinu

Interaktívny program je lepší ako len vzdelávací alebo program podávaný direktívne a bez diskusie. Je účinnejší v menšej skupine než vo veľkej. Niektoré výskumy hovoria, že najúčinnejšie sú rovesnícke programy – programy s aktívnou účasťou pripravených, na tento účel vyškolených rovesníkov.

3. Prevencia zahŕňa podstatnú časť detí v škole

Škoda je ponúkať aktivity len vybranej skupine detí alebo sa zamerať len na vzdelávanie vybraných peer aktivistov. Dôležité sú hlavne programy pre celé triedy, využitie ich skupinového potenciálu.

4. Prevencia zahŕňa získavanie dôležitých sociálnych zručností

Ide napr. o nácvik odmietania návykových látok, schopnosť odolávať manipulácii, tlaku, rozvoj komunikačných a asertívnych zručností, zvyšovanie sebavedomia, zvládanie úzkosti a stresu, riešenie konfliktov.

5. Prevencia je prispôsobená miestnym špecifikám

Do úvahy treba brať miestne pomery, témy prispôsobiť reálnemu prostrediu.

6. Prevencia využíva pozitívne modely

Princíp je založený na napodobňovaní. V prevencii sa osvedčili pozitívne modely, s ktorými sa môžu deti stotožniť, ale neodporúča sa prezentácia abstinujúcich závislých, zvlášť mladých, keďže to môže zvádzať k dojmu „zvládol to on, zvládnem to aj ja“ alebo „aký je to teraz fajn človek“.

7. Prevencia je sústavná a dlhodobá

Efektivita programu narastá, ak je dlhodobý (minimálne 3 mesiace), komplexný, systematický, intenzívny (minimálne 1 stretnutie týždenne) a cielený.

8. Prevencia je prezentovaná kvalifikovane a dôveryhodne

Dôležitý je aj spôsob prezentácie a ľudia, ktorí program vedú. Nie je pravda, že o danej problematike môže hovoriť každý, kto si to naštuduje v učebnici. Moderátor programu by mal mať primerané vzdelanie, prístup k téme a k deťom.

9. Prevencia je komplexná a využíva viacero stratégií

Čím viac oblastí postihne, tým lepšie (napr. práca s triedou, s rodičmi aj učiteľmi zároveň).

10. Prevencia počíta s komplikáciami

V priebehu programu sa môže zvýšiť riziko, že u konkrétneho jedinca prepukne nejaký problém, napr. aktuálne zlé psychické rozpoloženie alebo problémy v rodine a pod., preto je vhodné ponúkať poradenstvo, pomoc pri problémoch.

 Všeobecné zásady práce s cieľovou skupinou

– Klásť dôraz na pozitívne hodnoty v rodine aj v spoločnosti a rozvíjať ich.

– Pri práci s drogovou tématikou drogami nestrašiť, ale treba o nich hovoriť a pristupovať k    nim tak, že majú len takú moc, akú im dáme my sami.

– Nemali by sa používať postupy ako zastrašovanie, citové vydieranie, neosobné jednanie, potláčanie diskusie, ale naopak, treba podporovať aktívne sociálne učenie, zážitkovú formu práce, otvorenú diskusiu, spätné väzby a aktivitu účastníkov.

– Ak nemáte vlastný zážitok účasti v skupine, neprežili ste si na vlastnej koži skupinovú dynamiku, neabsolvovali ste základný sociálno-psychologický výcvik, pristupujte k skupinovej práci veľmi opatrne      a s rešpektom! Skupinová dynamika môže v každom jedincovi spustiť procesy, s ktorými si nebudete vedieť poradiť.

– Najdôležitejšie je správne zadefinovať kritérium hodnotenia. Ak je kritériom spokojnosť účastníkov alebo realizujúcej organizácie, ešte to nemusí hovoriť o úspešnosti a trvácnosti výsledku. Efektívna je taká prevencia, ktorá má preukázateľný vplyv na správanie cieľovej skupiny.

 

 

Najnovšie články

Šikanovanie novodobý problém.

Mestská polícia Levice v rámci boja proti kriminalite sa aj tento školský rok venuje preventívnym opatreniam a riešeniu problémov ohľadom  šikanovania a kyberšikanovania na základných a stredných školách. Cieľom

Čítať viac »

Detská policajná akadémia.

Mestská polícia Levice aj tento školský rok 2023/24 sa zúčastňuje projektu ,,Detská policajná akadémia,, , ktorého gestorom je Odbor komunikácie a prevencie Prezídia   Policajného zboru, so

Čítať viac »

Sviatok všetkých svätých

V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých Mestská polícia v Leviciach upozorňuje návštevníkov cintorínov hlavne, vodičov motorových vozidiel, aby vo zvýšenej miere dávali pozor na ostatných

Čítať viac »