Mestská polícia Levice

logo levice

Vraky v našom meste

V minulosti sme už prostredníctvom rôznych médií apelovali na stále pretrvávajúci problém s parkovaním v obytných zónach. Dnes sa k tejto téme vraciame trochu z iného pohľadu.

K problému s parkovaním v obytných zónach najmä na väčších sídliskách často prispievajú aj naši nezodpovední susedia, ktorí parkujú na parkoviskách s vozidlami, ktoré z rôznych dôvodov nie sú schopné prevádzky a tým samozrejme zaberajú miesta pre ostatných obyvateľov, ktorí každý večer hodnú chvíľu krúžia po sídlisku a hľadajú nejaké miestečko na zaparkovanie svojho vozidla.

A tu zohrávajú veľmi dôležitú úlohu práve ostatní obyvatelia, ktorí väčšinou poznajú svojich susedov i vozidlá, ktoré používajú. Poskytnutím akýchkoľvek informácií Mestskej polícii v Leviciach (na č. 159, 036/6312022, e-mail: msplevice@msplevice.sk) môžete prispieť k postupnému zníženiu výskytu vrakov a dlhodobo stojacich vozidiel v našom meste.

Napriek aktívnej spolupráci s Policajným zborom SR je významnou pomocou informácia od vás o majiteľovi vozidla, najmä v prípadoch, ak vozidlo má zahraničné evidenčné číslo, prípadne zo zahraničia dovezené vozidlo ešte nie je prepísané do evidencie vozidiel v SR alebo je problematické zistiť výrobné číslo karosérie či iný identifikačný údaj o vozidle.

Mestská polícia v Leviciach všetky vraky, staré vozidlá a súvisle stojace vozidlá na území mesta zistí a eviduje z vlastnej iniciatívy. Ak vozidlo po vizuálnej stránke napĺňa znaky nefunkčnosti, napríklad má spustené pneumatiky, rozbité svetlo, je obrastené trávou, je výrazné znečistené, nemá platnú emisnú alebo technickú kontrolu, prípadne príslušník MsP z miestnej znalosti vie, že s vozidlom sa nejazdí, je zhotovená fotodokumentácia. Podľa identifikačných znakov, ako sú evidenčné číslo vozidla, farba, typ, továrenská značka, číslo motora alebo karosérie, mestská polícia vyžiada od Dopravného inšpektorátu v Leviciach údaje držiteľa predmetného vozidla. Ten je MsP vyzvaný na spojazdnenie alebo odstránenie dlhodobo stojaceho vozidla z miesta. Ak túto výzvu nerešpektuje, je oznámenie odstúpené na Mestský úrad v Leviciach, ako správnemu orgánu na ďalšie riešenie v zmysle VZN Mesta Levice č.106, § 12 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách, na verejných priestranstvách a plochách na území mesta Levice.

Odstraňovanie starých vozidiel rieši zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Starým vozidlom je vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy; ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na ceste alebo verejnom priestranstve, alebo na inom mieste; ak je jeho odstránenie potrebné z hľadiska ochrany životného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny. Starým vozidlom je aj vozidlo, ktoré jeho držiteľ chce dať vyradiť z evidencie vozidiel alebo má byť vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov.vrak 1

V prípade, že držiteľ starého vozidla je známy a nesplní si povinnosť odstránenia vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny, prechádza táto povinnosť na správcu cesty (ak je vozidlo na ceste alebo verejnom priestranstve)alebo na obec (ak je vozidlo na inom mieste) a to odovzdaním starého vozidla na parkovisko určené obvodným úradom životného prostredia (určené parkovisko), náklady s tým spojené je povinný uhradiť držiteľ starého vozidla.

V prípade, že držiteľ starého vozidla nie je známy, zabezpečí jeho odstránenie, ak je odstavené:

a) na ceste alebo na inom verejnom priestranstve správca cesty,
b) na inom mieste so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti obec; v prípade nesúhlasu vlastníka nehnuteľnosti prechádza povinnosť na tohto vlastníka.

Podľa ust. § 53 predmetného zákona ak staré vozidlo nemá identifikačné číslo vozidla VIN a evidenčné číslo vozidla alebo ak ho jeho držiteľ nepreviedol na iného na účely jeho využitia ako motorového vozidla, obvodný úrad životného prostredia môže rozhodnutím určiť, že staré vozidlo je odpadom.

Ak držiteľ starého vozidla nie je známy a nepodarilo sa ho zistiť ani pomocou okresného dopravného inšpektorátu, pretože staré vozidlo nemá identifikačné číslo vozidla VIN a evidenčné číslo vozidla, ktoré neumožňujú zistiť majiteľa vozidla, obvodný úrad životného prostredia na úradnej tabuli uverejní oznam o odovzdaní starého vozidla na určené parkovisko; v ozname uvedie najmä základné identifikačné údaje o vozidle, dátum odovzdania na určené parkovisko a dôsledky postupu.

Zber starých vozidiel možno vykonávať iba v zariadení, ktoré je zriadené a prevádzkované tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia, ani k odcudzeniu starých vozidiel alebo ich častí. Určené parkovisko určuje obvodný úrad životného prostredia na základe písomnej žiadosti osoby, ktorej bol vydaný súhlas na zber starých vozidiel alebo na spracovanie starých vozidiel. Súhlas podlieha zákonu č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a musí spĺňať predpísané náležitosti podľa vyhlášky 125/2004 a vyhlášky 283/2001. V meste Levice nie je v súčasnosti zriadené takéto parkovisko.

Postih pre majiteľov dlhodobo nepojazdných vozidiel a vrakov je možnosť uloženia blokovej pokuty do výšky 33,- € za porušenie zák. 372/1990 Zb. o priestupkoch, §47, ods. 1, písm. g) za neoprávnené zabratie verejného priestranstva.

Situácia s vrakmi a dlhodobo stojacimi vozidlami v našom meste sa nijako nevymyká bežnému priemeru v ostatných okresných mestách v SR. Len činnosťou Mestskej polície v Leviciach sa darí odstrániť množstvo týchto vozidiel z komunikácií v našom meste.

Podobné články

Šikanovanie novodobý problém.

Mestská polícia Levice v rámci boja proti kriminalite sa aj tento školský rok venuje preventívnym opatreniam a riešeniu problémov ohľadom  šikanovania a kyberšikanovania na základných a stredných školách. Cieľom

Čítať viac »

Detská policajná akadémia.

Mestská polícia Levice aj tento školský rok 2023/24 sa zúčastňuje projektu ,,Detská policajná akadémia,, , ktorého gestorom je Odbor komunikácie a prevencie Prezídia   Policajného zboru, so

Čítať viac »

Sviatok všetkých svätých

V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých Mestská polícia v Leviciach upozorňuje návštevníkov cintorínov hlavne, vodičov motorových vozidiel, aby vo zvýšenej miere dávali pozor na ostatných

Čítať viac »