Mestská polícia Levice

logo levice

Používanie zábavnej pyrotechniky na Silvestra

Silvester sa už každoročne stáva dňom osláv príchodu Nového roka. V posledných rokoch je tradíciou oslavovať príchod Nového roka ohňostrojmi a používaním zábavnej pyrotechniky  všetkých kategórií.  Mestská polícia v Leviciach touto cestou informuje všetkých nedočkavých „amatérskych pyrotechnikov“, aby si svoje pyrotechnické výrobky ušetrili iba na deň osláv príchodu Nového roku t.j. na 31. december a neobťažovali jej používaním svojich susedov a občanov nášho mesta, ktorý chcú prežiť pokojné sviatky.

Mestá alebo veľké organizácie si takúto parádu väčšinou objednávajú u profesionálov, ktorí sú na takúto činnosť špeciálne vyškolení a ich ohňostroje, ktoré nám vyrážajú dych, bývajú bezpečné. Ak už pristúpime ku kúpe zábavnej pyrotechniky, je dôležité brať na zreteľ aj možné riziko, ktoré manipulácia s touto pyrotechnikou nesie. Je veľmi dôležité používať ju výhradne podľa návodu uvedeného na obale a  tým predísť možným zraneniam, ktoré môže táto „zábavná pyrotechnika“ spôsobiť.

Taktiež je dôležité, najmä na Silvestrovských oslavách na námestí a iných verejných priestranstvách, brať ohľad aj na ostatných okolostojacich ľudí, na našich starších spoluobčanov a v neposlednom rade aj na našich štvornohých domácich miláčikov, ktorí z našich radovánok veľkú radosť nemajú, aby nedošlo k neželaným ublíženiam na zdraví alebo prípadným škodám na majetku.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levice č. 141 na území mesta Levice a v mestských častiach je zakázané používať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, T1 a P1 v čase od 1. januára od 02:00 hod do 31. decembra do 18:00 hod.

Počas celého roka je zakázané používať zábavnú pyrotechniku a pyrotechnické výrobky vo vzdialenosti 200 m od nemocníc a zdravotníckych zariadení, domovov dôchodcov, útulkov pre zvieratá, kostolov, škôl a školských zariadení, športových zariadení, autobusovej a železničnej stanici.

Mesto Levice môže v odôvodnenom prípade (svadby, výročia, športové a kultúrne podujatia) udeliť výnimku z horeuvedeného zákazu na základe písomného oznámenia. Žiadosť musí byť doručená najneskôr 10 pracovných dní pred plánovaným podujatím, pričom musí obsahovať potrebné údaje. Prípadný súhlas vydá primátor mesta Levice v lehote najneskôr tri pracovné dni pred dátumom konania podujatie a obmedzuje ich použitie do 22:00 hod, aby nedochádzalo k rušeniu nočného pokoja.

Mestská polícia upozorňuje občanov, že pyrotechnický výrobok možno používať, v zmysle zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, len podľa návodu na jeho používanie.

Použitie pyrotechnických výrobkov v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom alebo návodom na ich používanie, je kvalifikované ako priestupok proti verejnému poriadku v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov.

Pre lepšiu orientáciu kategórií pyrotechnických výrobkov a vekových obmedzení uvádzame niekoľko základných informácií nariadenia vlády č. 70/2015 Z.z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu:

a) pyrotechnickým výrobkom je akýkoľvek výrobok obsahujúci výbušné látky alebo zmes výbušných látok, ktorý je navrhnutý na vyprodukovanie tepla, svetla, zvuku, plynu alebo dymu alebo na kombinácie týchto efektov prostredníctvom jednotlivých exotermických chemických reakcií,

b) zábavnou pyrotechnikou je pyrotechnický výrobok určený na zábavné účely,

c) scénickou pyrotechnikou je pyrotechnický výrobok určený na použitie na javisku v interiéri alebo v exteriéri, pri filmovej produkcii alebo pri televíznej produkcii alebo na iné podobné použitie,

d) pyrotechnickým výrobkom určeným na použitie v motorových vozidlách je prvok bezpečnostných zariadení v motorových vozidlách, ktorý obsahuje pyrotechnické zlože používané na iniciáciu týchto zariadení alebo iných zariadení,

e) odborne spôsobilou osobou je fyzická osoba, ktorá je oprávnená podľa osobitného predpisu zaobchádzať so zábavnou pyrotechnikou kategórie F4, so scénickou pyrotechnikou kategórie T2 alebo s inými pyrotechnickými výrobkami kategórie P2 alebo ich používať.

Výrobca zaraďuje pyrotechnické výrobky do kategórií podľa spôsobu ich použitia alebo ich účelu a úrovne nebezpečenstva vrátane ich hladiny hluku.

Pyrotechnické výrobky sa zaraďujú do týchto kategórií:

a) zábavná pyrotechnika

1. kategórie F1 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo a má zanedbateľnú hladinu hluku a ktorú možno používať v obmedzených priestoroch vrátane zábavnej pyrotechniky, ktorú možno používať vo vnútri obytných budov,

2. kategórie F2 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch,

3. kategórie F3 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo, ktorá je určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,

4. kategórie F4 je zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo, ktorú môžu používať len odborne spôsobilé osoby a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,

b) scénická pyrotechnika

1. kategórie T1 je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý predstavuje nízke nebezpečenstvo,

2. kategórie T2 je pyrotechnický výrobok určený na používanie na javisku, ktorý môžu používať len odborne spôsobilé osoby,

c) iné pyrotechnické výrobky

1. kategórie P1 sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo,

2. kategórie P2 sú pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo na používanie len odborne spôsobilými osobami.

Pyrotechnické výrobky sa nesmú sprístupniť na trhu osobám, ktorých vek je nižší ako:

a) 15 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie F1,

b) 18 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie F2,

c) 21 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie F3,

d) 18 rokov, ak ide o scénickú pyrotechniku kategórie T1 a iné pyrotechnické výrobky kategórie  P1.

 

 

Za kolektív príslušníkov Mestskej polície v Leviciach želáme občanom nášho mesta veselý Silvester a v novom roku 2019 všetko dobré, veľa zdravia, šťastia a úspechov.

 

 

 

kolektív Mestskej polície Levice

 

 

Podobné články

Šikanovanie novodobý problém.

Mestská polícia Levice v rámci boja proti kriminalite sa aj tento školský rok venuje preventívnym opatreniam a riešeniu problémov ohľadom  šikanovania a kyberšikanovania na základných a stredných školách. Cieľom

Čítať viac »

Detská policajná akadémia.

Mestská polícia Levice aj tento školský rok 2023/24 sa zúčastňuje projektu ,,Detská policajná akadémia,, , ktorého gestorom je Odbor komunikácie a prevencie Prezídia   Policajného zboru, so

Čítať viac »

Sviatok všetkých svätých

V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých Mestská polícia v Leviciach upozorňuje návštevníkov cintorínov hlavne, vodičov motorových vozidiel, aby vo zvýšenej miere dávali pozor na ostatných

Čítať viac »