Mestská polícia Levice

logo levice

Výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka Mestskej polície Levice

                                                                                                                   Mesto Levice

                                                                               zastúpené primátorom mesta RNDr. Jánom Krtíkom

                                                                                                                   vyhlasuje

                                                                                                            výberové konanie

                                                                             na obsadenie funkcie náčelníka Mestskej polície Levice

 

Kvalifikačné predpoklady

Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

Iné kritériá a požiadavky

 • odborná spôsobilosť v zmysle 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie
 • telesná a duševná spôsobilosť na plnenie úloh mestskej polície
 • bezúhonnosť
 • znalosť právnych noriem vzťahujúcich sa na činnosť mestskej polície a samosprávy, najmä zákona o obecnom zriadení, o obecnej polícii, zákona o správnom konaní, zákona o priestupkoch, zákona o ochrane osobných údajov
 • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti
 • vodičský preukaz skupiny B
 • zbrojný preukaz
 • užívateľské ovládanie počítača

 

Zoznam požadovaných dokladov

 

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • písomný návrh koncepcie riadenia MsP Levice v rozsahu max. 4 strán / A4
 • overené doklady o nadobudnutom vzdelaní vrátane dokladu o získaní odbornej spôsobilosti v zmysle §25 zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov
 • overenú fotokópiu zbrojného preukazu
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti na výkon uvedenej funkcie (nie staršie ako 1 mesiac)
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov predkladaných so žiadosťou
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov.

 

Informácie pre uchádzačky / uchádzačov

Odmeňovanie v zmysle zákona o výkone práce vo verejnom záujme.

Náčelníka mestskej polície vymenúva na návrh primátora mesta mestské zastupiteľstvo.

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

Prihlášku a doklady do výberového konania je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – Náčelník MsP – neotvárať“ v termíne do 5. januára 2023 do 11.30 na adresu :

Mesto Levice – Mestský úrad

Útvar primátora

Námestie hrdinov 1

934 32 Levice

Mesto Levice v zastúpení primátorom mesta si vyhradzuje neprizvať uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritériá a požiadavky a nedoručia v termíne všetky požadované doklady. O termíne  a mieste konania výberového konania budú uchádzači informovaní písomne.

Kontaktná osoba : Zita Holečková

email: zita.holeckova@levice.sk

telefón : 036 6350 216

Poskytnuté osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonanie úkonov pred uzatvorením zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Neuskutoční sa prenos osobných údajov do tretích krajín. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalšie 3 mesiace  po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú využívané na pracovnoprávne účely. Viac informácií ohľadom ochrany osobných údajov nájdete na www.levice.sk

Podobné články

Šikanovanie novodobý problém.

Mestská polícia Levice v rámci boja proti kriminalite sa aj tento školský rok venuje preventívnym opatreniam a riešeniu problémov ohľadom  šikanovania a kyberšikanovania na základných a stredných školách. Cieľom

Čítať viac »

Detská policajná akadémia.

Mestská polícia Levice aj tento školský rok 2023/24 sa zúčastňuje projektu ,,Detská policajná akadémia,, , ktorého gestorom je Odbor komunikácie a prevencie Prezídia   Policajného zboru, so

Čítať viac »

Sviatok všetkých svätých

V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých Mestská polícia v Leviciach upozorňuje návštevníkov cintorínov hlavne, vodičov motorových vozidiel, aby vo zvýšenej miere dávali pozor na ostatných

Čítať viac »