Mestská polícia Levice

logo levice

Mestská polícia Levice si pripomína 30-výročie založenia Mestskej polície.

Vážený pán primátor, páni primátori, vážení páni náčelníci, milé kolegyne, kolegovia, vážení hostia!

 

Dnešným slávnostným zhromaždením si pripomíname 30-te výročie založenia Mestskej polície v Leviciach, ako poriadkového útvaru pôsobiaceho pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku a ochrany životného prostredia.

Mestská polícia v Leviciach bola zriadená všeobecne záväzným nariadením mesta Levice č. 5, o zriadení mestskej polície, na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 4. júla 1991, ako poriadkový útvar mesta. Toto nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 23. júla 1991.

Úvodom by som načrel do histórie obecnej polície a polície vôbec:

Činnosť mestskej polície v období monarchie spočívala vo vyšetrovaní krádeží, pátraní po osobách, v kontrole cestovných pasov, v pátraní a postihovaní osôb poburujúcich obyvateľstvo, v postihu osôb, ktoré sa bez povolenia zdržovali v meste, ďalej v prihlasovaní osôb na policajnom kapitanáte, v evidencii cudzincov a pod.

Policajný kapitán bol podľa zákona považovaný za osobu, ktorá je „vždy v službe“, a preto ho každý bez ohľadu na funkciu a postavenie mal vždy uposlúchnuť.

Ešte pred oslobodením Československa, v r. 1945, Predsedníctvo Slovenskej národnej rady schválilo nariadenie, ktorým boli staré žandárske a policajné orgány rozpustené a právne sa zakotvila Národná bezpečnosť na Slovensku. Do ZNB boli začlenené aj obecné polície. Zákon z roku 1948 o Národnej bezpečnosti dal potom za obecnými a mestskými políciami bodku na dlhšie obdobie.

Až po nastolení demokratických zmien po roku 1989 sa na Slovensku začali vytvárať mestské a obecné polície na základe zákona o obecnej polícii.

Mestská polícia svojím zadelením v štruktúre mestských organizácií nespadá pod mestský úrad, hoci je s ním úzko spojená. Tvorí samostatnú organizačnú zložku mesta. Činnosť mestskej polície riadi náčelník. Toho na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo taktiež určuje organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov mestskej polície s prihliadnutím na rozsah jej úloh.

Mestská polícia v Leviciach má za sebou dlhú cestu od svojho vzniku, plnú rôznych zmien a inovácií, ktoré ju kreovali do súčasnej podoby. Do podoby modernej, dynamickej organizácie, vykonávajúcej svoje poslanie s vysokým profesionálnym nasadením a zodpovednosťou.

V čase svojho vzniku mala svoje sídlo v budove mestského úradu na prízemí v kancelárii civilnej ochrany. Rok po zriadení sa presťahovala do vlastných priestorov  na Ul. J. Bottu č. 5, kde sídli dodnes. Počiatočný počet 10 príslušníkov sa postupne i so zvyšujúcim počtom úloh navyšoval a dnes na poriadok v meste dohliada 34 príslušníkov.

V 90-tych rokoch pomáhali príslušníkom mestskej polície pri výkone služby služobné psy, v tom čase mala 5-tich príslušníkov s funkciou psovoda. Od roku 1997 bolo v našom meste medzi prvými zriadené stredisko registrovania poplachov, v rámci ktorého má MsP v súčasnosti  napojených na nepretržitú ochranu 52 objektov.

V meste Levice bol od roku 2002 uvedený do prevádzky Mestský kamerový systém s tromi priemyselnými kamerami. V súčasnosti Mestská polícia prevádzkuje 24 kamier.

V roku 2006 bolo na Mestskej polícii zriadené pracovisko Mestského kamerového systému, ktoré získalo štatút chráneného pracoviska, na ktoré mesto prijalo do pracovného pomeru na obsluhu kamerového systému 4-roch zdravotne znevýhodnených zamestnancov. V súčasnosti má Mestská polícia na pracovisku Mestského kamerového systému 5-tich zamestnancov.

Od roku 2005 sa začali plniť úlohy na úseku prevencie kriminality. Cieľom viacerých preventívnych projektov, ako sú: „Správaj sa normálne“, „Mne sa to stať nemôže“, „Mladým bez servítky“, „Detská policajná akadémia“ či posledný projekt „Póla radí deťom“, je okrem prevencie protispoločenskej činnosti aj  zvýšenie dôvery polície v očiach verejnosti. Projektov určených predovšetkým pre žiakov základných a stredných škôl sa ročne zúčastnilo niekoľko stoviek detí, ktoré sa oboznámili s témou šikany, obchodovania s ľuďmi či rôznych závislostí.

Počas celej doby existencie MsP sa postupne rozširoval a modernizoval vozový park, neustále sa vylepšuje materiálne a technické vybavenie príslušníkov mestskej polície modernizáciou výstroja, výzbroja, informačných a komunikačných systémov. V roku 1992 mala MsP 1 motorové vozidlo – LADA 1500.  V súčasnosti MsP Levice využíva  5 motorových vozidiel  zn. ŠKODA a od r. 2018 aj 1  elektromobil zn. NISSAN.

Do výkonu služby sa okrem peších hliadok zaradili od r. 2003 aj cyklohliadky so štyrmi bicyklami, ktoré mestská polícia využíva sporadicky na zabezpečovanie verejného poriadku s dohľadom nad cestnou premávkou, pri športových alebo kultúrnych podujatiach mesta či dokumentovanie prijatých oznámení v ťažko dostupných miestach neumožňujúcich vyslať na miesto motohliadku.

Nezabúdam ani na svojich predchodcov, bývalých náčelníkov, ktorí svojou prácou zanechali nezmazateľnú stopu v tejto organizácii. Doposiaľ od založenia Mestskej polície v Leviciach boli do funkcie náčelníka menovaní štyria náčelníci a to: od roku 1992-2000 Ing. Eduard Búrik, od roku 2000-2002 Juraj Ďurček, od roku 2002-2012 Ing. Jozef Polka a od roku 2012 do súčasnosti Mgr. Ján Marcinek.

Som hrdý na to, že som súčasťou tejto Mestskej polície a jej formovanie a fungovanie som mohol v určitej fáze vývoja spolu s kolegami do dnešnej podoby ovplyvniť.

Zároveň som vďačný za to, že som mohol nahliadnuť aj do komunálnej a samosprávnej pôsobnosti mesta, ktorá mi do vtedy nebola taká blízka, ako po nástupe do tejto funkcie.

Po mojom nástupe do tejto funkcie sme navrhli a bol prijatý nový organizačný poriadok Mestskej polície, nová organizačná štruktúra Mestskej polície v ktorej je začlenené aj pracovisko chránenej dielne mestského kamerového systému.

V roku 2012 sme mali plánovaný stav príslušníkov Mestskej polície 30 a skutočný stav taktiež 30. Postupom rokov sme navýšili plánovaný stav na 35 a skutočný stav je teraz 34 príslušníkov Mestskej polície.

Za zmienku je nutné pripomenúť aj fakt, že bránami našej mestskej polície za 30 ročné obdobie prešlo viac ako 80 ľudí, prevažne mužov, ktorí si vyskúšali náročnosť policajnej práce v teréne. Niektorí z pomyselného vlaku vystúpili, niektorí vytrvalejší sa vezú v ňom doteraz.

Participovali sme na vývoji elektronického softvéru pre mestské a obecné polície s názvom Centrála.

Dôležitosť plnenia základnej úlohy mestskej polície – ochrana života, zdravia a majetku občanov bola pre nás vždy prvoradou, veď bezpečnosť občanov a ich blízkych je jednou z najdôležitejších priorít, ktorú človek pociťuje.

V súčasnej dobe sa nám spoločne s kolegami darí skvalitňovať našu prácu, modernizovať útvar po viacerých stránkach a presadzovať víziu do budúcna, teda tvoriť mestskú políciu hodnú okresného mesta.

Môžem konštatovať, že Mestská polícia v Leviciach patrí medzi najlepšie mestské polície na Slovensku. Je to zásluha celého kolektívu, podpory a dobrej spolupráce s vedením mesta a poslaneckého zboru.

Ak chceme napredovať a byť plne k dispozícii obyvateľom a návštevníkom nášho mesta, je potrebné neustále vzdelávanie, výcvik a sledovanie bezpečnostných trendov. Veď kto by pred pár mesiacmi predpokladal, že pandemická doba zmení životy ľudí. A práve pripravenosť útvaru na zvládanie krízových aj nebezpečných situácií a hrozieb je pre mňa ako náčelníka zásadná. Mestu, ale predovšetkým občanom nášho mesta sme pripravení vždy pomôcť.

Prajem mestskej polícii veľa síl, energie, úspechov v ďalších rokoch, optimizmus, chuť prinášať pozitívne a nové veci, byť súdržnou a zocelenou jednotkou.

Svojim kolegom prajem predovšetkým pokoj, rozvahu zvládať náročné situácie, ochotu a trpezlivosť pri pomáhaní občanom, aby sa vždy vrátili zo služby k svojim rodinám v plnom zdraví.

Záverom by som sa chcel aj z tohto miesta poďakovať všetkým svojím kolegyniam a kolegom, za odvedenú dlhoročnú prácu v prospech obyvateľov mesta s prianím, aby aj do budúcna sme boli profesionálnou poriadkovou zložkou, ktorá bude slúžiť v prospech občanov nášho mesta a spoločnosti.

 

Ďakujem !

Mgr. Ján Marcinek

náčelník MsP Levice

 

Podobné články

Šikanovanie novodobý problém.

Mestská polícia Levice v rámci boja proti kriminalite sa aj tento školský rok venuje preventívnym opatreniam a riešeniu problémov ohľadom  šikanovania a kyberšikanovania na základných a stredných školách. Cieľom

Čítať viac »

Detská policajná akadémia.

Mestská polícia Levice aj tento školský rok 2023/24 sa zúčastňuje projektu ,,Detská policajná akadémia,, , ktorého gestorom je Odbor komunikácie a prevencie Prezídia   Policajného zboru, so

Čítať viac »

Sviatok všetkých svätých

V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých Mestská polícia v Leviciach upozorňuje návštevníkov cintorínov hlavne, vodičov motorových vozidiel, aby vo zvýšenej miere dávali pozor na ostatných

Čítať viac »