Mestská polícia Levice

logo levice

Výberové konanie

MESTO  LEVICE

Primátor Mesta Levice

v súlade s ustanoveniami § 3 zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, § 2 Pracovného poriadku zamestnancov mesta Levice a § 5 zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, v znení neskorších predpisov,

                                             v y p i s u j e                                              

VÝBEROVÉ  KONANIE

na obsadenie pracovného miesta: príslušník Mestskej polície v Leviciach

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nevyhnutné požiadavky v súvislosti s pracovnou pozíciou

Vek – nad 21 rokov

Bezúhonnosť – výpis z registra trestov GP SR

Zdravotná spôsobilosť

Duševná spôsobilosť

Vodičské oprávnenie skup. „B“ a min. 2 roky praxe

Kvalifikačné predpoklady

Stredoškolské vzdelanie s maturitou

Zoznam požadovaných písomností a dokladov

Prihláška do výberového konania

( s uvedením kontaktných údajov na komunikáciu s uchádzačom a to telefónne

číslo a emailová adresa )

Profesijný životopis uchádzača

Osvedčená kópia maturitného vysvedčenia alebo vysokoškolského diplomu

Výpis z registra trestov GP SR uchádzača (nie starší ako 3 mesiace)

Fotokópia vodičského preukazu skup.“B“

Termín doručenia prihlášok a dokladov:   04.05.2018 do 13,00 hod.

V zalepenej obálke označenej „Výberové konanie MsP – NEOTVÁRAŤ !“  poštou na adresu: Mestský úrad, útvar primátora, Nám. hrdinov, č. 1, 934 01 Levice, alebo osobne do Kancelárie prvého kontaktu MsÚ Levice.

Za doručenú sa považuje prihláška, ktorá došla v stanovenom termíne na MsÚ (nie podacia pečiatka pošty).

Forma a priebeh výberového konania

Pozvanie na výberové konanie sa uskutoční z uchádzačov, ktorí si v stanovenej lehote podali písomne prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými písomnosťami a dokladmi.

S pozvanými uchádzačmi, ktorí si v stanovenom termíne podali písomne prihlášku s požadovanými písomnosťami a dokladmi sa uskutoční pohovor, v priebehu ktorého sa im podajú všetky informácie o celom priebehu výberového konania, o disciplínach a podmienkach previerok telesnej, zdravotnej a duševnej spôsobilosti, ako aj ďalšie informácie o povinnosti získania odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície a držby zbrojného preukazu.

Ďalšie informácie

Bližšie informácie získate v prac. dňoch v čase od 08,00 hod. do 15,00 hod. u Zástupcu náčelníka MsP Zdenka Lauroška na tel. č.: 036/6312 022, ďalej na internetovej stránke Mestskej polície Levice: www.msplevice.sk a na mailovej adrese: zast.nacelnika@msplevice.sk

V Leviciach, dňa: 13.03.2018                                             Ing. Štefan Mišák

                                                                                                   primátor mesta  

Zásady pre výberové konanie MsP Levice

 

Podobné články

Šikanovanie novodobý problém.

Mestská polícia Levice v rámci boja proti kriminalite sa aj tento školský rok venuje preventívnym opatreniam a riešeniu problémov ohľadom  šikanovania a kyberšikanovania na základných a stredných školách. Cieľom

Čítať viac »

Detská policajná akadémia.

Mestská polícia Levice aj tento školský rok 2023/24 sa zúčastňuje projektu ,,Detská policajná akadémia,, , ktorého gestorom je Odbor komunikácie a prevencie Prezídia   Policajného zboru, so

Čítať viac »

Sviatok všetkých svätých

V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých Mestská polícia v Leviciach upozorňuje návštevníkov cintorínov hlavne, vodičov motorových vozidiel, aby vo zvýšenej miere dávali pozor na ostatných

Čítať viac »