Mestská polícia Levice

logo levice

Parkovanie v centre mesta

parkovanie platenéPodľa zákona o Obecnej polícii č. 564/1991 Zb., par. 3, ods. 1, písm. f)  v znení neskorších predpisov, vyplýva mestskej polícii oprávnenie zisťovať a prejednávať dopravné priestupky na úseku statickej dopravy, ktoré sa aj napriek zlepšeným štatistikám pohybujú stále vo vysokých číslach. Preto som sa rozhodol uverejniť článok, ktorý má byť nápomocný vodičom, ktorí denne parkujú v centre mesta.

Ako prvé je dôležité vedieť, že podľa VZN č. 129, § 1, ods. 2 je uvedené: „Zóna s dopravným obmedzením je časť miestnych komunikácií vyznačená zvislým dopravným značením IP 24a „Zóna s dopravným obmedzením“ so symbolom dopravnej značky B 33 Zákaz státia a IP 24b „Koniec zóny s dopravným obmedzením“ so symbolom dopravnej značky B 33 Zákaz státia“. Z toho vyplýva, že vodič je povinný parkovať iba na miestach, ktoré sú označené zvislým a vodorovným dopravným značením, v tzv. parkovacích boxoch. Parkovaním mimo vyznačených parkovacích miest sa vodič dopúšťa priestupku porušením významu dopravnej značky B33, zákaz státia, za ktorý mu môže byť prejednaný blokovou pokutou do výšky 50,- euro.

Plán vyznačenia príjazdových ciest kde je umiestnené dopravné značenie IP 24a

 

Ďalej sa vo VZN č. 129, § 1, ods. 2 uvádza: „Dočasné parkovanie motorových vozidiel je parkovanie v Zóne s dopravným obmedzením na miestach vyznačených zvislými dopravnými značkami IP 17a „Parkovisko – parkovacie miesta s plateným státím“ a dodatkovou tabuľou E12 „Dodatková tabuľa s textom“ s uvedením doby dočasného parkovania a príslušným vodorovným dopravným značením (ďalej len zóna)“. Podľa tohto je zrejmé, že vodič po zaparkovaní vozidla v zóne plateného parkovania má povinnosť uhradiť poplatok za parkovanie vozidla. Úhrada za dočasné parkovanie sa preukazuje:

  1. a) platnou jednorazovou parkovacou kartou,
  2. b) platným parkovacím lístkom z parkovacieho automatu,
  3. c) platnými neprenosnými parkovacími kartami,
  4. d) správou od mobilného operátora potvrdzujúcou úhradu za dočasné parkovanie.

– Jednorazová parkovacia karta je parkovacia karta určená na dočasné parkovanie, ktorá oprávňuje zaparkovať vozidlo v zóne najdlhšie na dobu 1 hodiny od doby vyznačenej na parkovacej karte na všetkých nevyhradených parkovacích miestach v zóne,

– parkovací lístok z parkovacieho automatu je lístok vydaný parkovacím automatom na dočasné parkovanie, ktorý oprávňuje zaparkovať vozidlo na všetkých nevyhradených parkovacích miestach v zóne do doby vyznačenej na parkovacom lístku,

– Neprenosná parkovacia karta typu A je parkovacia karta určená na opakované parkovanie v zóne, ktorá oprávňuje zaparkovať vozidlo na všetkých nevyhradených parkovacích miestach v zóne do doby vyznačenej na parkovacej karte a je vydaná na konkrétne evidenčné číslo vozidla,

– Neprenosná parkovacia karta typu B pre obyvateľov v zóne je parkovacia karta určená pre obyvateľov mesta Levice s trvalým alebo prechodným pobytom v zóne, ktorí nemajú možnosť v dosahu trvalého alebo prechodného bydliska zaparkovať vozidlo bez spoplatnenia. Neprenosná parkovacia karta typu B oprávňuje zaparkovať vozidlo na všetkých nevyhradených parkovacích miestach v zóne do doby vyznačenej na parkovacej karte a na ulici vyznačenej na parkovacej karte a je vydaná na konkrétne evidenčné číslo vozidla,

– Neprenosná parkovacia karta typu C pre štátne a verejné inštitúcie je parkovacia karta určená pre štátne a verejné inštitúcie so sídlom na území mesta Levice na opakované parkovanie v zóne, ktorá oprávňuje zaparkovať vozidlo na všetkých nevyhradených parkovacích miestach v zóne do doby vyznačenej na parkovacej karte a je vydaná na konkrétne evidenčné číslo vozidla,

– Neprenosná parkovacia karta typu D pre poslancov Mestského zastupiteľstva v Leviciach, pre rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou subjektivitou, ktorých zriaďovateľom je mesto Levice, pre obchodné spoločnosti so 100% účasťou mesta, pre Spoločný obecný úrad obcí RZMOT v Leviciach, pre zamestnancov Mesta Levice, pre primátorov a starostov obcí združených v RZMOT, je parkovacia karta určená na opakované parkovanie v zóne, ktorá oprávňuje zaparkovať vozidlo na všetkých nevyhradených parkovacích miestach v zóne do doby

vyznačenej na parkovacej karte a je vydaná na konkrétne evidenčné číslo vozidla,

– Neprenosná parkovacia karta typu E je parkovacia karta určená na opakované parkovanie v zóne, ktorá oprávňuje zaparkovať vozidlo na všetkých nevyhradených parkovacích miestach v zóne po dobu 3 mesiacov do doby vyznačenej na parkovacej karte a je vydaná na konkrétne evidenčné číslo vozidla,

– sms parkovací lístok je doručená potvrdzujúca SMS správa na telefónnom čísle mobilného telefónu objednávajúceho, ktorá obsahuje informácie o úhrade za dočasné parkovanie pre vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom a ktorá oprávňuje zaparkovať vozidlo na všetkých nevyhradených parkovacích miestach v zóne na dobu uvedenú v doručenej sms správe.

Príloha č. 1 k VZN mesta Levice č. 129

 

Podľa VZN č. 129, § 3, ods. 2, sa ďalej uvádza: „Za dočasné parkovanie motorových vozidiel v zóne sa platí úhrada za dočasné parkovanie v pracovných dňoch v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod. ak nie sú štátnym sviatkom a v sobotu v čase od 7.00 hod. do 12.00 hod, ak táto nie je štátnym sviatkom“.

Podľa § 4, ods. 3 tohto VZN je Vodič povinný bezodkladne po zaparkovaní:

– zakúpiť si parkovací lístok v parkovacom automate alebo jednorazovú parkovaciu kartu resp. ich príslušný počet,

– umiestniť ich za predné sklo motorového vozidla na viditeľné miesto tak, aby bola možná vizuálna kontrola všetkých údajov na lícnej strane parkovacieho lístka alebo jednorazovej parkovacej karty z vonkajšej strany motorového vozidla. V prípade, že sa budú parkovacie lístky alebo jednorazové parkovacie karty prekrývať a nebude jasne viditeľná doba, na ktorú majú byť použité, bude to kontrolným orgánom považované za dočasné parkovanie bez úhrady,

– na jednorazovej parkovacej karte resp. ich príslušnom počte je vodič povinný perom vyznačiť deň, hodinu a minútu odstavenia vozidla na voľné parkovacie miesto. Vyznačenie vykoná len v príslušnom políčku dňa, hodiny a minúty začiatku dočasného parkovania tak, že označí políčko v tvare písmena x. Jednorazová parkovacia karta nesmie byť vyplnená ceruzkou alebo zmazateľným perom a nesmie byť gumovaná alebo inak upravovaná,

– neprenosné parkovacie karty typu A, B, C, D a E je vodič povinný nalepiť na vnútornú stranu predného skla motorového vozidla tak, aby bola dobre viditeľná aj z vonkajšej strany motorového vozidla,

– pri úhrade za dočasné parkovanie prostredníctvom mobilného telefónu formou SMS je vodič povinný bezodkladne po zaparkovaní zaslať SMS správu na telefónne číslo 2200 v predpísanom tvare. Vzor predpísaného tvaru SMS správy a telefónne číslo sa nachádza na dodatkovej tabuli E12 dopravného značenia parkoviska. Následná spätná SMS, ktorá potvrdzuje, že za parkovanie bolo zaplatené, je ekvivalent parkovacieho lístka a slúži ako doklad o zaplatení za parkovanie. Daňový doklad o zaplatení za parkovanie si môže užívateľ parkovacieho miesta vytlačiť na web stránke mesta www.levice.sk v časti SMS parkovanie, a to na základe kódu príslušného SMS parkovacieho lístka. Pred uplynutím platnosti parkovacieho lístka bude vodičovi zaslaná SMS správa, ktorá ho upozorní na blížiaci sa koniec platnosti parkovacieho lístka. Vodič sa môže rozhodnúť, či si dobu parkovania predĺži zaslaním opätovnej SMS správy, alebo tento čas využije na opustenie parkovacieho miesta.

Pevne verím, že tieto informácie nám napomôžu k zníženiu počtu priestupkov na úseku statickej dopravy v centre mesta.

Podobné články

Šikanovanie novodobý problém.

Mestská polícia Levice v rámci boja proti kriminalite sa aj tento školský rok venuje preventívnym opatreniam a riešeniu problémov ohľadom  šikanovania a kyberšikanovania na základných a stredných školách. Cieľom

Čítať viac »

Detská policajná akadémia.

Mestská polícia Levice aj tento školský rok 2023/24 sa zúčastňuje projektu ,,Detská policajná akadémia,, , ktorého gestorom je Odbor komunikácie a prevencie Prezídia   Policajného zboru, so

Čítať viac »

Sviatok všetkých svätých

V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých Mestská polícia v Leviciach upozorňuje návštevníkov cintorínov hlavne, vodičov motorových vozidiel, aby vo zvýšenej miere dávali pozor na ostatných

Čítať viac »