Mestská polícia Levice

logo levice

susedské vzťahy  Vo väčších mestách je štandardom bývanie v tzv. panelákoch, kde musí v  jednom dome nažívať vedľa seba niekoľko rodín. Každá rodina má však svoje problémy, svoj spôsob života, ktorý im vyhovuje a nie vždy máme to šťastie mať pri sebe suseda, s ktorým dokážeme svorne nažívať, vzájomne si pomáhať a deliť sa o svoje radosti aj starosti, ako to môžeme vidieť v nemenovanom televíznom seriály. Často sa stretávame s tým, že susedia spolu nedokážu nájsť spoločnú reč a potom to spolužitie býva skôr trápením. Ak sa občas stane, že susedia to preženú s nejakou rodinou oslavou, mnohí to dokážeme tolerovať. Nie je však jednoduché žiť vedľa suseda, kde je na dennom poriadku krik, hlasná hudba, nebodaj nejaké fyzické násilie. Čo potom robiť?

Podľa Bratislavskej Občianskej poradne sa môžete obrátiť so sťažnosťou na príslušnú obec – podľa miesta bydliska. Obec má právomoc predbežne zásah do pokojného stavu zakázať alebo uložiť povinnosť niečoho sa zdržať alebo uviesť situáciu do pôvodného stavu. Obec tak urobí vydaním rozhodnutia v správnom konaní, neskúma ale právny stav, obmedzuje sa len na zisťovanie či nastal zrejmý zásah do pokojného stavu napríklad ohliadkou na mieste. Toto rozhodnutie je predbežné a jeho účelom je poskytnutie ochrany pred zrejmým zásahom do práva, zabezpečenie pokoja a poriadku. Ochrana sa poskytne tam, kde zrejmý zásah trvá alebo existuje nebezpečenstvo z jeho opakovania. Konanie sa začína na návrh majiteľa alebo nájomcu. Z návrhu musí byť zrejmé, kto ho podáva (meno adresa prípadne štátne občianstvo alebo dátum narodenia), akej veci sa týka (občianske spolunažívanie – obťažovanie susedov nad mieru primeranú pomerom napríklad hlukom) a čo navrhuje (zákaz obťažovania susedov napríklad hlučnou hudbou počas celého dňa a noci). Treba opísať, čo sa deje, čo susedia robia. Návrh je potrebné podať písomne alebo ústne do zápisnice – v podateľni. Proti rozhodnutiu starostu v správnom konaní je možné podať opravný prostriedok. Odvolanie nemá odkladný účinok. Právoplatné rozhodnutie možno vykonať. Návrh možno podať odo dňa zásahu do pokojného stavu až do doby, keď sa stav, vzniknutý rušením, sám nestane pokojným. Predbežné opatrenie je vždy opatrením dočasným. Obec nerozhoduje o náhrade škody, o tej rozhoduje vždy súd. Môžete podať aj žalobu na súd. Žaloba na určenie povinnosti zdržať sa zásahov do vlastníckeho práva, ak je byt v nájme, vtedy ide o povinnosť zdržať sa zásahov do práva pokojnej držby, konkrétne môže ísť napr. o žalobu na určenie povinnosti zdržať sa obťažovania hlukom nad mieru primeranú pomerom. Pred podaním žaloby by ste najprv mali, ideálne písomne, susedov na rušenie upozorniť a vyzvať ich, aby s tým prestali (kópiu výzvy si treba nechať, použije sa ako dôkaz). Ak susedia aj napriek vašej výzve ďalej pokračujú v rušení, podáte jeden alebo oba spomínané právne prostriedky. Pri súdnom konaní dochádza k samotnému riešeniu sporu o právo. Podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov platí, že „ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v tomto dome takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastníckeho práva iným tým, že hrubo poškodzuje byt alebo nebytový priestor, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory, príslušenstvo alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo neplní povinnosti uložené rozhodnutím súdu, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru“.  Vlastník alebo nájomca musí rešpektovať aj účel, na ktorý je byt určený stavebným úradom. Byt je určený rozhodnutím stavebného úradu vydaným na základe stavebného zákona na účely bývania. To znamená, že vlastník bytu ani nájomca ho nemôže užívať na iné účely ako bývanie napríklad na podnikanie. Pokiaľ susedia robia nadmerný hluk v nočných hodinách, porušujú paragraf 47 zákona o priestupkoch – rušenie nočného pokoja – príslušným orgánom na riešenie je polícia a obvodný úrad.

 

Bc. Adámik Miloš, referent preventívno výchovných činností                                                                         

Podobné články

Šikanovanie novodobý problém.

Mestská polícia Levice v rámci boja proti kriminalite sa aj tento školský rok venuje preventívnym opatreniam a riešeniu problémov ohľadom  šikanovania a kyberšikanovania na základných a stredných školách. Cieľom

Čítať viac »

Detská policajná akadémia.

Mestská polícia Levice aj tento školský rok 2023/24 sa zúčastňuje projektu ,,Detská policajná akadémia,, , ktorého gestorom je Odbor komunikácie a prevencie Prezídia   Policajného zboru, so

Čítať viac »

Sviatok všetkých svätých

V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých Mestská polícia v Leviciach upozorňuje návštevníkov cintorínov hlavne, vodičov motorových vozidiel, aby vo zvýšenej miere dávali pozor na ostatných

Čítať viac »