Úvod » Pracoviská

Pracoviská

Mgr. Ján Marcinek

náčelník MsP

nacelnik@msplevice.sk

Zdenko Lauroško

zástupca náčelníka

zast.nacelnika@msplevice.sk

Miroslav Kúdela

vedúci referátu materiálno-technického zabezpečenia

veduci.rmtz@msplevice.sk

Bc. Róbert Adámik

vedúci referátu výkonu služby

veduci.rvs@msplevice.sk

Bc. František Sebelédy

vedúci referátu zabezpečovacích systémov

 veduci.rzs@msplevice.sk

Bc. Miloš Adámik

referent preventívno-výchovných činností

referent.prevencia@msplevice.sk

Alexander Roštáš

referent objasňovania priestupkov

referent.priestupky@msplevice.sk

Milota Hajková

zamestnanec administratívno-ekonomických činností

administrativa@msplevice.sk