Nebezpečné chodníky!
29. januára 2018 – 11:08 | Komentáre vypnuté na Nebezpečné chodníky!

Aj keď k nám pani zima zavítala trošku neskôr, jej biela prikrývka spôsobuje hlavne chodcom nemálo problémov. Chodníky sa na niektorých miestach zmenili na klziská.
Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levice č.54 (ďalej len VZN) vyplývajú …

Čítaj ďalej »
Aktuality

Oznamy, upozornenia

Z činnosti MsP

Úvod » Oznamy, upozornenia

Výberové konanie

Odoslal na 15. marca 2017 – 11:08Bez komentárov

MESTO  LEVICE

Primátor Mesta Levice

v súlade s ustanoveniami § 3 zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, § 2 Pracovného poriadku zamestnancov mesta Levice a § 5 zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, v znení neskorších predpisov,

                                             v y p i s u j e                                              

VÝBEROVÉ  KONANIE

na obsadenie pracovného miesta: príslušník Mestskej polície v Leviciach

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nevyhnutné požiadavky v súvislosti s pracovnou pozíciou

Vek – nad 21 rokov

Bezúhonnosť – výpis z registra trestov GP SR

Zdravotná spôsobilosť

Duševná spôsobilosť

Vodičské oprávnenie skup. „B“ a min. 2 roky praxe

Kvalifikačné predpoklady

Stredoškolské vzdelanie s maturitou

Zoznam požadovaných písomností a dokladov

Prihláška do výberového konania

( s uvedením kontaktných údajov na komunikáciu s uchádzačom a to telefónne

číslo a emailová adresa )

Profesijný životopis uchádzača

Osvedčená kópia maturitného vysvedčenia alebo vysokoškolského diplomu

Výpis z registra trestov GP SR uchádzača (nie starší ako 3 mesiace)

Fotokópia vodičského preukazu skup.“B“

Termín doručenia prihlášok a dokladov:   05.01.2017 do 13,00 hod.

V zalepenej obálke označenej „Výberové konanie MsP – NEOTVÁRAŤ !“  poštou na adresu: Mestský úrad, útvar primátora, Nám. hrdinov, č. 1, 934 01 Levice, alebo osobne do Kancelárie prvého kontaktu MsÚ Levice.

Za doručenú sa považuje prihláška, ktorá došla v stanovenom termíne na MsÚ (nie podacia pečiatka pošty).

Forma a priebeh výberového konania

Pozvanie na výberové konanie sa uskutoční z uchádzačov, ktorí si v stanovenej lehote podali písomne prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými písomnosťami a dokladmi.

S pozvanými uchádzačmi, ktorí si v stanovenom termíne podali písomne prihlášku s požadovanými písomnosťami a dokladmi sa uskutoční pohovor, v priebehu ktorého sa im podajú všetky informácie o celom priebehu výberového konania, o disciplínach a podmienkach previerok telesnej, zdravotnej a duševnej spôsobilosti, ako aj ďalšie informácie o povinnosti získania odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície a držby zbrojného preukazu.

Ďalšie informácie

Bližšie informácie získate v prac. dňoch v čase od 08,00 hod. do 15,00 hod. u Zástupcu náčelníka MsP Zdenka Lauroška na tel. č.: 036/6312 022, ďalej na internetovej stránke Mestskej polície Levice: www.msplevice.sk a na mailovej adrese: zast.nacelnika@msplevice.sk

V Leviciach, dňa: 10.11.2016                                             Ing. Štefan Mišák

                                                                                                   primátor mesta  

Zásady pre výberové konanie MsP Levice

 

Komentáre sú uzavreté